MĖNULIO KONSTITUCIJA
ĮSTATYMŲ SĄVADAS


PREAMBULĖ
Mes, Apšviestosios Mėnulio paviršiaus pusės savininkai, sutinkamai su mūsų egoistiškais poreikiais, susijusiais su nuosavybe ir asmeniniu vystimusi, sukūrėme bendrą mūsų pilnos savivaldos koncepciją. Mes, stipri, išsimokslinusi grupė, didžiai išsilavinusių, labai išsivysčiusių asmenybių, su valstybinio valdymo beprasmiškumo giliu supratimu, kiek mes jį išmanome. Vadovaudamiesi šiomis žiniomis, mes imamės svarbių priemonių, kad vyktų nenutraukiamas žengimas į laisvę ir Mėnulio įsisavinimą.

Teisių bilis

1. Jūs turite teisę elgtis taip, kaip jums liepia širdis. Siekti žmogiškosios pagarbos ir gerumo pasireiškimo. Siekti laimės, žodžio, religijos, nuosavybės valdymo laisvės.
2. Jūs turite teisę tvarkytis su savo nuosavybe tokiu būdu:
 A. Jūs galite savo nuosavybę išnuomoti bet kam. Nuomininkas turi griežtai laikytis šio teisių bilio nurodymų.
 B. Jūs turite teisę parduoti, perduoti arba palikti testamentu savo nuosavybę, bet kam, užregistravę šią naujojo savininko nuosavybės teisę Mėnulio Ambasadoje Rio-Vista, Kalifornija, JAV ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės jam suteikimo.
 C. Ambasadoriams ir Agentams kitų šalių teritorijoje leidžiama padalinti standartinius lotus ne daugiau nei į dešimt dalių ir parduoti tas dalis bet kuriems juridiniams ar fiziniams asmenims. Bet kuris padalinys, pažeidžiantis šiuos principus, bus baudžiamos, nutraukiant licencinius susitarimus ir nuosavybės anuliavimą be kompensacijos.
3. Jūs turite teisę statyti geriau požemines konstrukcijas, su tikslu išvengti Mėnulio paviršiaus pažeidimo. Jūs taip pat galite statyti statinius, pastatus, įrengimus, kurie užtikrintų žmonėms apsaugą nuo atšiaurių Mėnulio gamtinių sąlygų, jei jie netrikdo aplinkinės harmonijos.

KONSTITUCIJA

1 Straipsnis
Dabartiniu metu ir iki tada, kai taikymas formalaus valdymo įgyvendinamas balsuojant nuosavybės savininkams, Mėnulis valdomas vieno žmogaus, toliau minimo kaip Vadovas. Ši pareigybė paskelbta, o ne išrinkta, ir negali būti pakeista. Vadovas toliau ir iki amžinybės pabaigos bus žinomas kaip Dennis Hope. Ši Konstitucija ir šis straipsnis pripažįsta demokratinių rinkimų proceso būtinybę, leidžiančių kiekvienam savininkui ir gyventojui atiduoti savo balsą renkant Kongresą, Senatą, Prezidentą ir Vice-Prezidentą. Visi veiksmai, susiję su Konstitucijos ir teisių bilių pakeitimais turi būti suderinti su Vadovu. Vadovas liks pačiu aukščiausiu patvirtintu asmeniu iki savo gyvenimo pabaigos. Kaip tikrasis savininkas, Vadovas lieka vieninteliu patvirtintu nuosavybės Mėnulyje pardavėju.

2 Straipsnis
Vadovas, o taip pat išrinktoji Mėnulio Vyriausybė turi veikti žmonių interesų labui, tam įtraukiant ir jų pačių pagalbą. Mėnulio Vyriausybė turi veikti Mėnulio piliečių labui. Pagrindinis Mėnulio Vyriausybės tikslas - pagalba Mėnulio piliečiams siekiant laisvės ir laimės. Pagrindine turi būti auksinė taisyklė: „Elkis su kitais, taip kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi“.

3 Straipsnis
Iki suformavimo demokratinio valdymo Mėnulio piliečių interesams atstovauti, Vadovas lieka visagaliu ir darys pakeitimus Konstitucijoje, būtinus laimės ir laisvės pasiekimui. Mėnulio Ambasada yra pripažinta reguliavimo priemone problemoms kylančioms Mėnulyje, spręsti.

4 Straipsnis
Niekas neturi teisės dalinti jam priklausančią Mėnulyje nuosavybę į dalis tam, kad jas parduoti ir gauti pelną iš šio verslo, negavus tam teisės iš Mėnulio Ambasados, esančios Rio-Vista, Kalifornija, JAV. Šio straipsnio nesilaikymas gresia nedelsiamu duotosios nuosavybės konfiskavimu.

5 Straipsnis
Draudžiama laikyti ar naudoti bet kokius ginklus, teritorijose, parduotose tiesiogiai ar netiesiogiai Mėnulio Ambasados ar jos įgaliotųjų Agentų ar Ambasadorių. Bet kam, tiekiančiam ginklus į Mėnulį arba turinčiam ginklų Mėnulyje, bus atimtos nuosavybės teisės, o taip pat bus ištrėmtas į Žemę. Visas turtas, o taip nekilnojamas turtas bus konfiskuoti Mėnulio Ambasados naudai. Šios taisyklės turi laikytis visi be išimties. Darbo, statybų, maisto gaminimo ir t.t. priemonės, bus laikomos tokiomis iki tol, kol jos nebus panaudotos kaip ginklas prieš bet kurį Mėnulio gyventoją ar lankytoją.

6 Straipsnis
Bet kuris žmogus, bendrovė ar vyriausybė, naudojantys Mėnulį saugojimui sunaudotų gaminių tokių kaip tyrinėjamosios transporto priemonės, kosminiai laivai ar šiukšlės, bus nubausti Mėnulio Ambasados. Nuosavybės Mėnulyje savininkas, laiku nesumokėjęs baudos už šį pažeidimą, įvykusį jo nuosavybėje, bus ištremtas be teisės lankytis ir naudotis Mėnuliu.

7 Straipsnis
Tik Vadovas gali paskelbti karą prieš kitas kosmines būtybes, valdžias ir pasaulius. Mėnulio Respublikos

8 Straipsnis
Mėnulio Ambasada lieka vienintele bendrove, turinčia teisę pardavinėti nuosavybę Mėnulyje, o taip pat priimti sprendimus dėl mokesčių, licencijavimo visose verslo srityse, o taip pat rinkti nuo jų mokesčius statyboms būtinoms infrastruktūroms, kol šie įgaliojimai nepereis Mėnulio Vyriausybei.

Baigiamasis žodis
Šis dokumentas buvo projektuojamas ir preliminariai surašytas Mėnulio nepriklausomybės dieną, 22 lapkričio 1980 metais ir po eilės papildymų ir pataisymų nuo 27 rugsėjo 2000, Aš Dennis M. Hope, „Pagrindinis Sūris”, perduodu jums šią Konstituciją ir teisių bilį pasirašymui.

Vadovas